Own It | Exodus 35:31-33+

Own It | Exodus 35:31-33